Bouppteckning

Bouppteckning
En bouppteckning är en skriftlig handling som ska redovisa samtliga tillgångar och skulder i samband med dödsfall, och därtill bland annat innehålla uppgift om dödsbodelägare, efterarvingar och testamentariska arvingar. Vi hjälper dig att upprätta en bouppteckning, och vi håller i den förrättning som enligt lag ska äga rum inom tre månader efter dödsfallet.
En godkänd bouppteckning fungerar som legitimation som visar vem som har rätt att representera dödsboet. En bouppteckning behövs bland annat för att kunna avsluta konton på banken, sälja bostäder och andra tillgångar. I de fall det saknas ekonomiska medel i dödsboet för att täcka begravningskostnaderna kan kommunen träda in och göra en dödsboanmälan. Denna ersätter då bouppteckningen. Anhöriga ska i så fall snarast kontakta kommunens handläggare för dödsboanmälan. Om det finns en fastighet bland tillgångarna måste en bouppteckning alltid göras.