Ordlista

Askgravplats
Innebär en liten skötselfri grav för aska. En askgrav kan normalt inte förses med någon annan gravvård än den lilla namnplatta som hör till graven. Blommor och ljus placeras på särskild plats som är gemensam för alla askgravar. Askgraven har tillkommit som ett mellanting mellan urngrav och minneslund.

Bisättning
Att flytta den avlidne från ett bårhus till ett gravkapell eller kyrka i avvaktan på begravning en. I samband med bisättningen görs den döde i ordning, kläs och läggs i sin kista, så kallad svepning. Kistan med den avlidne sätts in i ett förvaringsrum som kallas bisättningslokal.

Bisättningslokal
Lokal, oftast med kylmöjlighet, för förvaring av avlidna i kistor i väntan på begravningsceremoni eller gravsättning. Bisättningslokaler förekommer oftast i direkt anslutning till kyrkolokaler och begravningskapell.

Borgerlig begravning  
begravningsceremoni utan religiös ritual.

Bouppteckning
Förteckning över tillgångar och skulder i dödsboet. Bouppteckningen skall registreras i Skatteverket.

Bårtäcke
är ett tygstycke som läggs över en kista.

Ceremoniel
ordning vid begravningsakten.

Columbarium
kammare eller nisch för förvaring av urnor.

Defilering
Moment under begravningsceremonin när anhöriga och övriga begravningsgäster går fram till (och ofta runt) kistan för att ta avsked av den avlidne. I samband med defileringen spelas ofta stilla orgelmusik och medtagna handbuketter läggs på eller vid kistan. 

Dödsbo
De tillgångar och skulder, rättigheter och skyldigheter som den avlidne lämnar efter sig.

Dödsbodelägare
De som är delägare i dödsboet, d v s efterlevande make, sambo, arvingar och eventuella testamentstagare.

Dödsboanmälan
ersätter bouppteckningen när behållningen i dödsboet är mycket liten. Upprättas av social myndighet.

Gravplats
en yta som är upplåten för gravsättning av en eller flera kistor eller urnor.

Gravsättning
innebär att en kista eller urna sätts ner i graven. Gravsättning av en kista sker vanligen i samband med begravningsakten. Gravsättning av stoft ska ske snarast möjligt och senast en månad efter dödsfallet. Gravsättning av aska ska senast ske ett år efter kremering.

Griftegård
en begravningsplats som inte ligger i anslutning till någon kyrka.

Jordbegravning/kistbegravning
Med uttrycket avses en begravning där kistan med den avlidne gravsättes.Motsatsen är kremationsbegravning där den avlidne gravsätts efter kremation.

Katafalk
bockar, pallar eller vagn som kistan står på under begravningen.

Kremation
förbränning av stoftet efter avliden person.

Minneslund
gemensam gravplats där aska efter avliden anonymt grävs ner eller strös ut.

Minnesstund
man samlas, oftast i närliggande lokal, i direkt anslutning till begravningen och fortsätter gemenskapen och minns den avlidna. Ibland bjuds det på middag eller lättare förtäring.

Officiant
person som leder begravningsceremonin.

Stoft
den avlidnes kropp.

Svepning
innebär att man gör iordning kroppen inför begravningen. Kroppen rengörs och en vit svepskjorta alternativt den avlidnes egna kläder används. Föremål som betydde mycket för den avlidne kan, efter godkännande, läggas ner i kistan.

Tacksägelse
Tacksägelse hålls i den avlidnes hemförsamling, i allmänhet vid högmässogudstjänsten söndagen efter det att dödsfallet blev känt eller vid högmässogudstjänsten söndagen efter begravningen. Prästen läser då från predikstolen upp den avlidnes namn. Efter bön ringer kyrkklockorna en kort stund.

Urnakt
i vissa fall kan det vara aktuellt att hålla en begravningsakt med urna istället för kista, en så kallad urnakt. Begravningsakten hålles då efter kremeringen.

Urngravsättning
Gravsättning av urna med aska efter avliden.