Våra tjänster

Varmt välkomna till oss för rådgivning samt hjälp med bland annat nedanstående familjerättsliga ärenden.

Det är mycket att ombesörja och tänka på när någon avlider. Utöver det känslomässiga arbetet följer också en del praktiska arrangemang som ska tas om hand av de efterlevande.
 

Vi hjälper er gärna med:

 • Bouppteckning
  En bouppteckning är en skriftlig handling som ska redovisa samtliga tillgångar och skulder i samband med dödsfall, och därtill bland annat innehålla uppgift om dödsbodelägare, efterarvingar och testamentariska arvingar. Vi hjälper dig att upprätta en bouppteckning, och vi håller i den förrättning som enligt lag ska äga rum inom tre månader efter dödsfallet.
  En godkänd bouppteckning fungerar som legitimation som visar vem som har rätt att representera dödsboet. En bouppteckning behövs bland annat för att kunna avsluta konton på banken, sälja bostäder och andra tillgångar. I de fall det saknas ekonomiska medel i dödsboet för att täcka begravningskostnaderna kan kommunen träda in och göra en dödsboanmälan. Denna ersätter då bouppteckningen. Anhöriga ska i så fall snarast kontakta kommunens handläggare för dödsboanmälan. Om det finns en fastighet bland tillgångarna måste en bouppteckning alltid göras.
   
 • Arvskifte
  Efter bouppteckningen åtar vi oss att upprätta ett arvskifte, dvs. den handling som krävs för att slutligen fördela arvet mellan dödsbodelägarna. Om det är flera personer som ska ta arv behöver man dokumentera vem som ska ärva vad, och denna handling krävs för att de faktiska tillgångarna ska kunna betalas ut till arvingarna.
   
 • Förvaltning av dödsbo
  Vi åtar oss även att förvalta dödsbon, vilket innebär att vi ombesörjer betalning av räkningar, uppsägning av abonnemang, begäran av försäkringspengar, deklarerar och liknande praktiska göromål som annars kan upplevas som betungande för de efterlevande.

Att förbereda för framtida eventuella händelser kan kännas tungt, och är något vissa drar sig från att göra. Men, genom att skriva avtal och klargöra saker innan något inträffar skapas tydlighet såväl som trygghet. Vi går tillsammans igenom just din/er situation för att skapa bästa möjliga förutsättningar genom korrekt upprättade juridiska handlingar, så som: 

 • Testamente
  Vi åtar oss att upprätta testamenten, som är ett juridiskt bindande dokument som en person skriver för att reglera hur kvarlåtenskapen ska fördelas efter dennes död.
   
 • Äktenskapsförord
  Äktenskapsförord är ett avtal som makar eller blivande makar kan upprätta tillsammans för att bestämma vad som ska hållas utanför respektive ingå i en framtida bodelning mellan makarna. Detta dokument ska registreras hos Skatteverket.
   
 • Gåvobrev
  Ett gåvobrev är en handling där en person uttrycker sin vilja att ge bort något till någon annan. Med gåvobrevet har du möjlighet att reglera överlåtelsen och skriva villkor som skapar trygghet för mottagaren såväl som givaren.
   
 • Framtidsfullmakt
  Framtidsfullmakt är en ny typ av fullmakt i Sverige, som blir giltig när en fullmaktsgivare på grund av sjukdom, psykisk störning eller liknande förhållande är ur stånd att ta tillvara sin rätt. En framtidsfullmakt kan omfatta såväl personliga som ekonomiska angelägenheter. Att upprätta en framtidsfullmakt är ett sätt för fullmaktsgivaren att idag välja vem som ska hjälpa till med t.ex. bankärenden och likande i framtiden, om man då inte längre kan bevaka sina egna intressen. En vanlig fullmakt som lämnas på t.ex. banken upphör nämligen att gälla om personen som lämnat den blir beslutsoförmögen. Framtidsfullmakten fungerar som ett alternativ till god man.